Algemene Voorwaarden Praktijk Veramente

1: Definities

 1. Veramente is een particuliere praktijk voor fysiotherapie.
 2. Behandelovereenkomst: de overeenkomst tussen de en het bedrijf met betrekking tot de te verrichten handelingen ten einde de wederzijdse behandeldoelen met betrekking tot de geboden zorg te bereiken.
 3. Behandelaar: de hulpverlener die zorg biedt op grond van de behandelovereenkomst.
 4. cliënt: degene die op grond van een behandelovereenkomst hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt.
 5. Behandelprogramma: een op de cliënt gericht programma dat als doel heeft het behalen van de doelstellingen zoals opgenomen in de behandelovereenkomst.

2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten.
 2. Veramente en cliënt kunnen in onderling overleg afwijken van deze algemene voorwaarden. Dit wordt apart schriftelijk/elektronisch vastgelegd.
 1. Voordat de Overeenkomst met cliënt is aangegaan wordt gewezen op de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden. De Algemene voorwaarden worden daarbij beschikbaar gesteld voor de cliënt. Pas nadat de cliënt heeft aangegeven akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden kan een overeenkomst worden gesloten. Dit akkoord kan zowel schriftelijk als elektronisch worden vastgelegd.
 2. Veramente is gerechtigd om deze Algemene voorwaarden te wijziging en/of aan te vullen. Deze wijzigingen worden van te voren per e-mail aangekondigd, tot uiterlijk één maand voor de beoogde ingangsdatum.

3: Totstandkoming behandelovereenkomst

 1. De behandelovereenkomst komt tot stand doordat cliënt de behandelovereenkomst voor akkoord ondertekent, schriftelijk dan wel elektronisch.
 2. De cliënt is steeds gehouden de geldende huisregels na te leven; In sportzalen dient u binnen schoenen te dragen.

4: Verplichtingen van de behandelaar

 1. De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst volgens de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften en/of protocollen en/of richtlijnen.
 2. De behandelaar is verplicht
 3. De behandelaar houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van
 4. De behandelaar is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de cliënt. Dossiergegevens zullen alleen voor intern gebruik dienen. De dossiergegevens worden alleen besproken met derden na voorafgaande, schriftelijke toestemming van de cliënt.
 5. In geval van waarneming wordt instemming gevraagd aan

5: Verplichtingen van de cliënt

 1. Cliënt is verplicht om de noodzakelijke inlichtingen te verschaffen ter bevordering van de behandeling alsmede het invullen van relevante vragenlijsten.
 2. Bij verhindering zegt cliënt een gemaakte afspraak minimaal 24 uur van tevoren af. Bij te laat of niet afmelden brengt Veramente aan de cliënt de gereserveerde tijd volledig bij de cliënt in rekening, dit zogenaamde no-show tarief komt niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Het tarief is gelijk aan het particuliere behandeltarief. Deze tarieven kunt u vinden op de website van Veramente.

6: Financiële afwikkeling

 1. Cliënt is verantwoordelijk voor de betaling van de behandeling.
 2. De declaratie voor verzekerde zorg wordt bij een naturapolis rechtstreeks naar de opgegeven zorgverzekeraar gestuurd. Bij een restitutiepolis krijgt cliënt zelf een factuur. Indien verzekeraar, om welke reden dan ook, niet overgaat tot tijdige betaling, is de cliënt zelf verantwoordelijk voor betaling van de factuur.
 3. Niet verzekerde zorg of diensten worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de cliënt op basis van een factuur. Deze facturen ontvangt cliënt per email of per brief.
 4. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Na het verstrijken van deze termijn verkeert de cliënt in verzuim en staat het Veramente vrij om incasso maatregelen te nemen. Naast 15% incassokosten wordt Bij het intreden van betalingsverzuim en in gang zetten van een incassotraject is Veramente gerechtigd de behandeling op te schorten of te beëindigen waarbij zij bevrijd is van al haar verplichtingen in gevolge van de behandelovereenkomst.

7: Aansprakelijkheid

 1. Veramente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken en/of beschadigen van uw eigendommen.

8: Klachtenprocedure

 1. Veramente beschikt over een klachtenprocedure. Mocht u, ondanks de zorgvuldigheid die wij betrachten klachten hebben, verwijzen wij u naar de klachtenprocedure. Deze kunt u downloaden middels onderstaand pdf-bestand.

9: Weigeren of beëindigen van de behandelovereenkomst.

Redenen tot het niet aangaan van de behandelovereenkomst kunnen zijn:

 1. De professionele verantwoordelijkheid weerhoudt de behandelaar ervan een behandelovereenkomst aan te gaan.
 2. Eerdere ervaringen van de behandelaar met de cliënt zijn aanleiding voor de behandelaar om geen behandelovereenkomst aan te gaan.
 3. De behandelaar heeft een aanmerkelijk belang bij het niet aangaan van de behandelovereenkomst, en wel een groter belang dan het belang van de cliënt bij het aangaan van de overeenkomst.

De behandelovereenkomst kan worden beëindigd doordat:

 1. Doelen zoals vastgelegd in de behandelovereenkomst zijn behaald.
 2. Beide partijen akkoord zijn dat de behandelovereenkomst wordt beëindigd.
 3. De cliënt eenzijdig de behandelovereenkomst beëindigt.
 4. De behandelend therapeut eenzijdig de behandelovereenkomst beëindigt indien de behandelaar van mening is dat verdere behandeling niet zinvol is.
 5. Bij het intreden van betalingsverzuim en in gang zetten van een incassotraject Veramente gerechtigd is de behandeling op te schorten of te beëindigen waarbij zij bevrijd is van al haar verplichtingen in gevolge van de behandelovereenkomst.

Cliënt heeft te allen tijde het recht de behandelovereenkomst op te zeggen.

Bij geschillen is het Nederlands recht van toepassing.